Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie


Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zwartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. Postępowanie Egzekucyjne w Administracji
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym z mocy prawa, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Podanie danych w zakresie wymaganych obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu określonego w pkt. 2.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których te dane są ujęte.