Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Odnośniki (linki) do dokumentów do pobrania nie mają w swojej treści informacji o formacie i rozmiarze dokumentu.

 

Na stronie podmiotowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Deklarację sporządzono dnia 2023-07-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony podmiotowej BIP prosimy o kontakt z panem Mateuszem Kurkiem,
e-mail: mateusz.kurek@powiatczestochowa.pinb.gov.pl,
tel. +48 (34) 322-91-37.

 

W ten sposób można również składać żądania zapewnienia dostępności.
Żądanie powinno zawierać:
1.  dane osoby występującej z żądaniem,
2.  wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
3.  sposób kontaktu oraz
4.  wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym wnoszącego żądanie oraz o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9

 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Jana III Sobieskiego usytuowane na wysokości wysokiego parteru do którego prowadzą schody oraz podjazd. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Drugie wejście od ul. Sobieskiego prowadzi do przedsionka windy. Przed wejściem do przedsionka windy wybudowana jest pochylnia (podjazd).
Schody w budynku są oznaczone taśmami ostrzegawczymi.
W budynku na schodach prowadzących na półpiętro zamontowany jest rozkładany podjazd.
W budynku na parterze w lewym skrzydle oraz na półpiętrze w prawym skrzydle znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych.
Przed budynkiem wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem przewodnikiem.
Brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.